پنجشنبه 14 فروردين 1399  

مدیر گروه

مدیر گروه.کمیل مذهب جعفری

کارشناس ارشد انگل شناسی پزشکی

مرتبه علمی: مربی

پست الکترونیک:k.mjafari@yahoo.com