اخبار

.

چهل و هشتمین کمیسیون ماده 20 در تاریخ 98/9/24 در دفتر معاون درمان و با  حضور رئیس محترم دانشکده ، معاون محترم درمان و اعضاء کمیسیون و با بررسی 7 پرونده با موضوع های موافقت اصولی ؛ تمدید موافقت اصولی و تمدید پروانه بهره برداری و صدور پروانه بهره برداری و مسئول فنی موسسات و مراکز درمانی خصوصی و دولتی برگزار گردید.