اخبار

.

چهل و نهمین کمیسیون ماده 20 در تاریخ 98/10/22 در دفتر معاونت درمان و با حضور معاون محترم درمان و اعضاء کمیسیون و بررسی 5 پرونده با موضوع های صدور و تمدید موافقت اصولی، تمدید و تغییر مسئولیت فنی مراکز و موسسات خصوصی و دولتی برگزار گردید.