اخبار

.

بازآموزی

نام دوره: آشنایی با روش الایزا وتفسیر تست های انجام شده

مدرس: جناب آقای نعامی کارشناس ارشد ایمونولوژی

گروه هدف:  کاردان و کارشناس وکارشناس ارشد علوم آزمایشگاهی   

ساعت و تاریخ:شنبه97/10/22ساعت8:30 الی 12

مکان برگزاری:

  آبادان - ابتدای سی متری ذوالفقاری، دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان سالن اجتماعات دانشکده علوم پزشکی آبادان                                         

مجری : اداره امور آزمایشگاههای دانشکده علوم پزشکی آبادان(معاونت درمان)   


بیشتر