شنبه 22 خرداد 1400  

ریاست دانشکده

ریاست دانشکده.
ریاست دانشکده پرستاری

مسعود تراب پور طرقی

دانشجوی دکترای فیزیولوژی

torabpour.m@ajums.ac.ir 


رزومه