شنبه 22 خرداد 1400  

برنامه جلسات گروه و ژورنال کلاب

برنامه جلسات گروه و ژورنال کلاب.

برنامه جلسات گروه رشته اطاق عمل

 
تاریخ خلاصه صورتجلسات
93/7/2            
این جلسه با حضور مسئولین و اعضاء محترم گروه پرستاری، با محوریت مسایل آموزشی و در خصوص تغییرات اعمال شده در سرفصل دروس رشته پرستاری، نحوه ارائه درس فن پرستاری، تاکید بر استفاده از لاگ بوک در کارآموزی ها و بررسی درخواست های دانشجویی برگزار شد.
93/7/16
در این جلسه که با حضور ریاست محترم دانشکده پرستاری جناب آقای دکتر تراب پور، مدیرگروه محترم پرستاری سرکار خانم فخارزاده و سایر اعضاء گروه پرستاری برگزار شد، بررسی لاگ بوک ها، لزوم آموزش اخلاق و ارتباط حرفه ای در بالین، تاکید بر برگزاری کارگاه های مهارت بالینی و بررسی پرونده های دانشجویان توسط اساتید مشاور و ... مورد تبادل نظر و تصویب قرار گرفت.
93/8/21
جلسه با حضور ریاست محترم دانشکده پرستاری، مدیرگروه محترم و سایر اعضاء گروه پرستاری برگزار شد. در این جلسه مواردی همچون تاکید بر مرور و همسان سازی لاگ بوک ها، تصویب نوع و شکل اتیکت های دانشجویان، تاکید بر استفاده از سیمولیشن در خصوص پروسیجرهایی که دانشجویان در بالین با آن کمتر مواجه می شوند، برگزاری امتحان اسکی برای دانشجویان فن و ... مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
93/9/12
این جلسه با حضور ریاست و مدیر گروه و سایر اعضاء محترم گروه پرستاری با محوریت ارائه دروس ترم آینده و مسائل بالینی تشکیل شد. سایر موارد مطرح شده عبارت بودند از : تسریع در تحویل نمرات کارآموزی ، تاکید بر تحویل گزارش توسط اساتید مسئول درس، درخواست از کلیه همکاران مبنی بر تحویا فوری طرح درس به واحد مدیرگروه و ....
93/9/19
در این جلسه آموزشی موارد مطرح شده عبارت بودند از : نحوه ارائه واحد فن پرستاری، برگزاری کارگاه ارتباط با مددجو، بررسی نحوه ارائه کارورزی به صورت شیفت در گردش، بررسی لاگ بوک ها، پیشنهاد برگزاری کارگاه اخلاق پرستاری و ...
93/12/12
در این جلسه که با محوریت مشکلات آموزشی دانشجویان پرستاری و اتاق عمل تشکیل شد مواردی همچون نحوه برگزاری واحد فن برای دانشجویان جدید، درخواست های دانشجویی، مشکلات ایاب و ذهاب دانشجویان کارآموز، تسریع در ارائه گزارشات اساتید مشاور و ... مورد بررسی قرار گرفت.
93/12/20
موارد مطرح شده در این جلسه شامل تصمیم گیری در خصوص واحدهای حذفی دانشجویان بهیار دوره 23، انتقال واحدهای کارورزی دانشجویان به شهرهای محل سکونشان، درخواست های دانشجویی، مستند سازی کارگاه های آموزشی، تجهیز اتاق پراتیک، برگزاری کارگاه های مهارت های زندگی و کنترل عفونت، پیشنهاد برگزاری کارگاه دارو درمانی و ... بودند.
94/2/23
دومین جلسه سال 94 با حضور ریاست،مدیر گروه و سایر اعضاء محترم گروه پرستاری با محورت مسایل مربوط به کارآموزی ها و اساتید مشاور تشکیل شد.
94/3/6
در این جلسه که با حضور معاونت محترم آموزشی، پژوهشی و دانشجویی جناب آقای دکتر محبوبی، ریاست محترم دانشکده جناب آقای دکتر تراب پور، مدیرگروه محترم پرستاری سرکارخانم فخارزاده و سایر اعضاء گروه پرستاری برگزار شد ، موارد زیر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفتند:
-         بررسی پیشنهاد متقاضیان کار
-         تاکید بر پوشش و اخلاق حرفه ای دانشجویان و اساتید
-         ارائه دروس ترم آینده
-         ....